Khóa đào tạo K.16.19 “Cập nhật các thay đổi trong Hướng dẫn kiểm soát các mối nguy trong thủy sản và sản phẩm thủy sản theo qui định US FDA từ 82019”

Khóa đào tạo K.16.19: “Cập nhật các thay đổi trong Hướng dẫn kiểm soát các mối nguy trong thủy sản sản phẩm thủy sản theo qui định US FDA từ 8/2019

Khóa đào tạo K.16.19: “Cập nhật các thay đổi trong Hướng dẫn kiểm soát các mối nguy trong thủy sản và sản phẩm thủy sản theo qui định US FDA từ 8/2019”

Khai giảng: 08/10/2019        Địa điểm: Cần Thơ

I.6.19.Kiểm soát nhiễm chéo - nhiễm bẩn trong XNCBTS - Tại CADOVIMEX 2

I.6.19.Kiểm soát nhiễm chéo - nhiễm bẩn trong XNCBTS - Tại CADOVIMEX 2

I.6.19.Kiểm soát nhiễm chéo - nhiễm bẩn trong XNCBTS - Tại CADOVIMEX 2

Khai giảng: 06/10/2019        Địa điểm: Đồng Tháp

I.7.19.Kiểm soát hiệu quả vi sinh trong nhà máy thủy sản - Tổ chức tại CADOVIMEX 2

I.7.19.Kiểm soát hiệu quả vi sinh trong nhà máy thủy sản - Tổ chức tại CADOVIMEX 2

I.7.19.Kiểm soát hiệu quả vi sinh trong nhà máy thủy sản - Tổ chức tại CADOVIMEX 2

Khai giảng: 06/10/2019        Địa điểm: Đồng Tháp

Khóa đào tạo K.16.19 “Cập nhật các thay đổi trong Hướng dẫn kiểm soát các mối nguy trong thủy sản và sản phẩm thủy sản theo qui định US FDA từ 82019”

Khóa đào tạo K.16.19: “Cập nhật các thay đổi trong Hướng dẫn kiểm soát các mối nguy trong thủy sản sản phẩm thủy sản theo qui định US FDA từ 8/2019

Khóa đào tạo K.16.19: “Cập nhật các thay đổi trong Hướng dẫn kiểm soát các mối nguy trong thủy sản và sản phẩm thủy sản theo qui định US FDA từ 8/2019”

Khai giảng: 04/10/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

BUSINESS FORUM PROSPECT OF INDONESIA-VIETNAM FISHERY COOPERATION DIỄN ĐÀN TRIỂN VỌNG HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN VIỆT NAM – INDONESIA

BUSINESS FORUM: PROSPECT OF INDONESIA-VIETNAM FISHERY COOPERATION/ DIỄN ĐÀN: TRIỂN VỌNG HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN VIỆT NAMINDONESIA

BUSINESS FORUM: PROSPECT OF INDONESIA-VIETNAM FISHERY COOPERATION/ DIỄN ĐÀN: TRIỂN VỌNG HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN VIỆT NAM – INDONESIA

Khai giảng: 30/08/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

 CONFERENCE NO.5 VIETNAM SHRIMP AND FISHERIES HOW COULD IMPROVE VALUE CREATION Ngành Tôm và Thủy sản Việt Nam Làm thế nào để cải thiện  nâng cao giá trị

CONFERENCE NO.5: VIETNAM SHRIMP AND FISHERIES: HOW COULD IMPROVE VALUE CREATION/ Ngành Tôm Thủy sản Việt Nam: Làm thế nào để cải thiện & nâng cao giá trị

CONFERENCE NO.5: VIETNAM SHRIMP AND FISHERIES: HOW COULD IMPROVE VALUE CREATION/ Ngành Tôm và Thủy sản Việt Nam: Làm thế nào để cải thiện & nâng cao giá trị

Khai giảng: 30/08/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

CONFERENCE NO.4 SEAFOOD LABOR RESOURCE  SOCIAL RESPONSIBILITIES Tài nguyên Lao động Thủy sản và Trách nhiệm xã hội

CONFERENCE NO.4: SEAFOOD LABOR RESOURCE & SOCIAL RESPONSIBILITIES/ Tài nguyên Lao động Thủy sản Trách nhiệm hội

CONFERENCE NO.4: SEAFOOD LABOR RESOURCE & SOCIAL RESPONSIBILITIES/ Tài nguyên Lao động Thủy sản và Trách nhiệm xã hội

Khai giảng: 30/08/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

CONFERENCE NO.3 HOW TO CONTROL CERTIFIED PRODUCTS Làm thế nào để kiểm soát các sản phẩm chứng nhận

CONFERENCE NO.3: HOW TO CONTROL CERTIFIED PRODUCTS/ Làm thế nào để kiểm soát các sản phẩm chứng nhận

CONFERENCE NO.3: HOW TO CONTROL CERTIFIED PRODUCTS/ Làm thế nào để kiểm soát các sản phẩm chứng nhận

Khai giảng: 30/08/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

CONFERENCE NO.2 TRACEABILITY SOLUTIONS FOR SEAFOOD SUPPLY CHAINGiải pháp Truy xuất nguồn gốc Chuỗi cung ứng Thủy sản

CONFERENCE NO.2: TRACEABILITY SOLUTIONS FOR SEAFOOD SUPPLY CHAIN/Giải pháp Truy xuất nguồn gốc Chuỗi cung ứng Thủy sản

CONFERENCE NO.2: TRACEABILITY SOLUTIONS FOR SEAFOOD SUPPLY CHAIN/Giải pháp Truy xuất nguồn gốc Chuỗi cung ứng Thủy sản

Khai giảng: 29/08/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh