KHÓA TẬP HUẤN: THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ CHỐNG KHAI THÁC IUU TRONG CHUỖI CUNG ỨNG HẢI SẢN

KHÓA TẬP HUẤN: THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ CHỐNG KHAI THÁC IUU TRONG CHUỖI CUNG ỨNG HẢI SẢN

Khai giảng: 16/09/2020 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 01 Ngày
Địa điểm: Nha Trang Học phí: MIỄN PHÍ THAM DỰ

 THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH