Sứ mệnh

Chung tay xây dựng đội ngũ con người và chia sẻ kiến thức, kỹ năng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành thủy sản đạt đến thành công.

Tầm nhìn

VASEP.PRO là một địa chỉ đáng tin cậy trong việc đồng hành cùng các cá nhân và doanh nghiệp thủy sản Việt Nam nhằm nâng cao giá trị nội tại bằng cách phát triển nhân tố con người chất lượng cao để vận hành doanh nghiệp đáp ứng các nhu cầu của thị trường, của xã hội và của doanh nghiệp.

Giá trị

- Trung thực và Thiện chí.
- Yêu thương và Đoàn kết;

- Tự lập và Sáng tạo

Phương châm:  Better Training, Better Job