Khóa đào tạo 01 ngày Kiểm soát hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng, chế biến thủy sản

Khóa đào tạo 01 ngày: Kiểm soát hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng, chế biến thủy sản

Khóa đào tạo 01 ngày: Kiểm soát hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng, chế biến thủy sản

Khóa đào tạo 03 ngày Đào tạo cán bộ quản lý sức khỏe vật nuôi của trại nuôi cá tra

Khóa đào tạo 03 ngày: Đào tạo cán bộ quản sức khỏe vật nuôi của trại nuôi tra

Khóa đào tạo 03 ngày: Đào tạo cán bộ quản lý sức khỏe vật nuôi của trại nuôi cá tra

Chương trình đào tạo dành cho Cấp Lãnh đạo  Quản lý cấp trung trong DN Chế biến Thủy sản

Chương trình đào tạo dành cho: Cấp Lãnh đạo & Quản cấp trung trong DN Chế biến Thủy sản

Chương trình đào tạo dành cho: Cấp Lãnh đạo & Quản lý cấp trung trong DN Chế biến Thủy sản

Khóa đào tạo 01 ngày Kiến thức HACCP cho đội ngũ HACCP, Kỹ thuật

Khóa đào tạo 01 ngày: "Kiến thức HACCP cho đội ngũ HACCP, Kỹ thuật"

Khóa đào tạo 01 ngày: "Kiến thức HACCP cho đội ngũ HACCP, Kỹ thuật"

Khóa đào tạo 01 ngày Vận hành hiệu quả đội ngũ gián tiếp trong Xí nghiệp CBTS

Khóa đào tạo 01 ngày: Vận hành hiệu quả đội ngũ gián tiếp trong nghiệp CBTS

Khóa đào tạo 01 ngày: Vận hành hiệu quả đội ngũ gián tiếp trong Xí nghiệp CBTS

Khóa đào tạo Quản lý và sử dụng hóa chất đúng cách trong Xí nghiệp CBTS

Khóa đào tạo: "Quản sử dụng hóa chất đúng cách trong nghiệp CBTS"

Khóa đào tạo: "Quản lý và sử dụng hóa chất đúng cách trong Xí nghiệp CBTS"

Khóa đào tạo Kiểm soát động vật gây hại trong nhà máy chế biến Thủy sản

Khóa đào tạo: "Kiểm soát động vật gây hại trong nhà máy chế biến Thủy sản"

Khóa đào tạo: "Kiểm soát động vật gây hại trong nhà máy chế biến Thủy sản"

Khóa đào tạo  Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP

Khóa đào tạo: " Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP "

Khóa đào tạo: " Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP "

Khóa đào tạo  HACCP thực hành cho QC  cán bộ quản lý sản xuất trong CBTS

Khóa đào tạo: " HACCP thực hành cho QC & cán bộ quản sản xuất trong CBTS "

Khóa đào tạo: " HACCP thực hành cho QC & cán bộ quản lý sản xuất trong CBTS "