Khóa đào tạo 01 ngày: "Kiến thức HACCP cho đội ngũ HACCP, Kỹ thuật"

Khóa đào tạo 01 ngày: "Kiến thức HACCP cho đội ngũ HACCP, Kỹ thuật"