Khóa đào tạo 01 ngày: Vận hành hiệu quả đội ngũ gián tiếp trong Xí nghiệp CBTS

Khóa đào tạo 01 ngày: Vận hành hiệu quả đội ngũ gián tiếp trong Xí nghiệp CBTS