Khóa đào tạo 01 ngày: Kiểm soát hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng, chế biến thủy sản

Khóa đào tạo 01 ngày: Kiểm soát hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng, chế biến thủy sản