Khóa đào tạo   HACCP cơ bản cho doanh nghiệp chế biến Thủy sản

Khóa đào tạo : " HACCP bản cho doanh nghiệp chế biến Thủy sản "

Khóa đào tạo : " HACCP cơ bản cho doanh nghiệp chế biến Thủy sản "

Khóa đào tạo 01 ngày Chân dung Người Gác cổng phân xưởng CBTS - Kỹ năng kiểm soát vệ sinh

Khóa đào tạo 01 ngày: "Chân dung Người Gác cổng phân xưởng CBTS - Kỹ năng kiểm soát vệ sinh"

Khóa đào tạo 01 ngày: "Chân dung Người Gác cổng phân xưởng CBTS - Kỹ năng kiểm soát vệ sinh"

Khóa đào tạo 01 ngày Các biện pháp kiểm soát vi sinh trong XN CBTS

Khóa đào tạo 01 ngày: "Các biện pháp kiểm soát vi sinh trong XN CBTS"

Khóa đào tạo 01 ngày: "Các biện pháp kiểm soát vi sinh trong XN CBTS"

Khóa đào tạo 01 ngày Kiểm soát nhiễm chéo - nhiễm bẩn trong XN CBTS

Khóa đào tạo 01 ngày: "Kiểm soát nhiễm chéo - nhiễm bẩn trong XN CBTS"

Khóa đào tạo 01 ngày: "Kiểm soát nhiễm chéo - nhiễm bẩn trong XN CBTS"