Một số hình ảnh của khóa đào tạo: Thị trường Thủy sản EU - Xu hướng, qui định và các yêu cầu của khách hàng.