Góc chuyện vui

Tôi nhận thấy điều này thật là tồi tệ và tôi sẽ cần được giúp đỡ, nhưng trước hết tôi sẽ kiểm tra mail trước đã. Ô hay, cặp mắt kính của tôi đâu rồi nhỉ?