Khóa đào tạo K18.19 “Kỹ năng huấn luyện và động viên nhân viên trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khóa đào tạo K18.19 “Kỹ năng huấn luyện và động viên nhân viên trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

THƯ MỜI THAM DỰ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ