Khóa đào tạo K.8.14: “Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý cấp trung trong DN CBTS”

Khóa đào tạo K.8.14: “Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý cấp trung trong DN CBTS”

 Thư mời

Mẫu phiếu đăng ký

Tổng quan chương trình

Danh sách tham dự