Happy New Year!

Happy New Year!

Happy New Year!

Khai giảng: 22/02/2018        Địa điểm: Toàn quốc

Khóa đào tạo K.1.18 Kỹ năng Lập kế hoạch sản xuất  Triển khai thực hiện

Khóa đào tạo K.1.18: "Kỹ năng Lập kế hoạch sản xuất & Triển khai thực hiện"

Khóa đào tạo K.1.18: "Kỹ năng Lập kế hoạch sản xuất & Triển khai thực hiện"

Khai giảng: 22/01/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa tập huấn 1 “Các lưu ý về hình sự hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản từ 2018”

Khóa tập huấn 1: “Các lưu ý về hình sự hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản từ 2018

Khóa tập huấn 1: “Các lưu ý về hình sự hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản từ 2018”

Khai giảng: 15/01/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo K27.17 “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IFS, BRC, ISO 9001, FSSC22000, GLOBALG.A.P”

Khóa đào tạo K27.17: “Đánh giá nội bộ hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn IFS, BRC, ISO 9001, FSSC22000, GLOBALG.A.P

Khóa đào tạo K27.17: “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IFS, BRC, ISO 9001, FSSC22000, GLOBALG.A.P”

Khai giảng: 08/12/2017        Địa điểm: Cần Thơ

Khóa đào tạo K26.17 “Phân tích khuynh hướng và kiểm soát hiệu quả động vật gây hại trong nhà máy CB TS”

Khóa đào tạo K26.17: “Phân tích khuynh hướng kiểm soát hiệu quả động vật gây hại trong nhà máy CB TS

Khóa đào tạo K26.17: “Phân tích khuynh hướng và kiểm soát hiệu quả động vật gây hại trong nhà máy CB TS”

Khai giảng: 07/12/2017        Địa điểm: Cần Thơ

Khóa đào tạo K25.17 “Kiểm soát các mối nguy gây dị ứng trong chế biến thực phẩm”

Khóa đào tạo K25.17: “Kiểm soát các mối nguy gây dị ứng trong chế biến thực phẩm

Khóa đào tạo K25.17: “Kiểm soát các mối nguy gây dị ứng trong chế biến thực phẩm”

Khai giảng: 23/11/2017        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

K24.17“Quy định và kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản mẫu trong DN thủy sản”

K24.17:“Quy định kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản mẫu trong DN thủy sản

K24.17:“Quy định và kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản mẫu trong DN thủy sản”

Khai giảng: 22/11/2017        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

khóa đào tạo K 23.17 “HACCP thực hành trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

khóa đào tạo K 23.17HACCP thực hành trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

khóa đào tạo K 23.17 “HACCP thực hành trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khai giảng: 08/11/2017        Địa điểm: Cần Thơ

Hội thảo QCVN nước thải chế biến thủy sản - nỗ lực tuân thủ của các nhà máy và các khó khăn, bất cập”

Hội thảo "QCVN nước thải chế biến thủy sản - nỗ lực tuân thủ của các nhà máy các khó khăn, bất cập

Hội thảo "QCVN nước thải chế biến thủy sản - nỗ lực tuân thủ của các nhà máy và các khó khăn, bất cập”

Khai giảng: 23/10/2017        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh