Khóa K.10.18Qui định thị trường nhập khẩu thủy sản – Áp dụng khai báo chứng thư TRACES và 1 cửa Quốc gia

Khóa K.10.18:"Qui định thị trường nhập khẩu thủy sảnÁp dụng khai báo chứng thư TRACES 1 cửa Quốc gia"

Khóa K.10.18:"Qui định thị trường nhập khẩu thủy sản – Áp dụng khai báo chứng thư TRACES và 1 cửa Quốc gia"

Khai giảng: 26/03/2018        Địa điểm: Nha Trang

Khóa K.09.18 “HACCP cơ bản trong DN Chế biến Thủy sản”

Khóa K.09.18: “HACCP bản trong DN Chế biến Thủy sản

Khóa K.09.18: “HACCP cơ bản trong DN Chế biến Thủy sản”

Khai giảng: 23/03/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

CHÚC MỪNG NGÀY 83

CHÚC MỪNG NGÀY 8/3

CHÚC MỪNG NGÀY 8/3

Khai giảng: 08/03/2018        Địa điểm: Toàn quốc

Hội nghị “Phổ biến Nghị định 152018NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm”

Hội nghịPhổ biến Nghị định 15/2018/-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Hội nghị “Phổ biến Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm”

Khai giảng: 06/03/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Chương trình 2 “Vận dụng pháp luật về hợp đồng lao động, tiền lương và BHXH Phương án áp dụng cho doanh nghiệp thủy sản từ 2018”

Chương trình 2: “Vận dụng pháp luật về hợp đồng lao động, tiền lương BHXH: Phương án áp dụng cho doanh nghiệp thủy sản từ 2018

Chương trình 2: “Vận dụng pháp luật về hợp đồng lao động, tiền lương và BHXH: Phương án áp dụng cho doanh nghiệp thủy sản từ 2018”

Khai giảng: 08/02/2018        Địa điểm: Nha Trang

Chương trình 1 “Các lưu ý về hình sự hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản từ 2018”

Chương trình 1: “Các lưu ý về hình sự hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản từ 2018

Chương trình 1: “Các lưu ý về hình sự hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản từ 2018”

Khai giảng: 08/02/2018        Địa điểm: Nha Trang

Khóa K.4.18 Qui định thị trường nhập khẩu thủy sản – Áp dụng khai báo chứng thư TRACES và một cửa Quốc gia

Khóa K.4.18: "Qui định thị trường nhập khẩu thủy sảnÁp dụng khai báo chứng thư TRACES một cửa Quốc gia"

Khóa K.4.18: "Qui định thị trường nhập khẩu thủy sản – Áp dụng khai báo chứng thư TRACES và một cửa Quốc gia"

Khai giảng: 02/02/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa K.5.18 Qui định thị trường nhập khẩu thủy sản – Áp dụng khai báo chứng thư TRACES và một cửa Quốc gia

Khóa K.5.18: "Qui định thị trường nhập khẩu thủy sảnÁp dụng khai báo chứng thư TRACES một cửa Quốc gia"

Khóa K.5.18: "Qui định thị trường nhập khẩu thủy sản – Áp dụng khai báo chứng thư TRACES và một cửa Quốc gia"

Khai giảng: 26/01/2018        Địa điểm: Cần Thơ

Khóa tập huấn 2 “Vận dụng pháp luật về hợp đồng lao động, tiền lương và BHXH Phương án áp dụng cho doanh nghiệp thủy sản từ 2018”

Khóa tập huấn 2: “Vận dụng pháp luật về hợp đồng lao động, tiền lương BHXH: Phương án áp dụng cho doanh nghiệp thủy sản từ 2018

Khóa tập huấn 2: “Vận dụng pháp luật về hợp đồng lao động, tiền lương và BHXH: Phương án áp dụng cho doanh nghiệp thủy sản từ 2018”

Khai giảng: 15/01/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh