Thông tin diễn giả và Bài trình bày tại chương trình Đối thoại bàn tròn ngành thủy sản 2018 (ARD 2018)

A. THÔNG TIN DIỄN GIẢ

B. CÁC BÀI TRÌNH BÀY:

1. D-FISH: XU THẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở VIỆT NAM

2. VASEP: NHẬN DIỆN GIÁ TRỊ THỦY SẢN NUÔI TRỒNG CỦA VIỆT NAM - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

3 . MINH PHU CORP.: THAM LUẬN 1 "GÓC NHÌN, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH TÔM VIỆT NAM"

4. VINH HOAN CORP.: THAM LUẬN 2 "GÓC NHÌN, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH CA TRA VIỆT NAM"