VASEP.PRO_Tài liệu hội thảo “Quản lý rủi ro trong Thương mại Quốc tế và thu nợ nước ngoài"

1. Phòng tránh rủi ro để nâng cao hiệu quả kinh doanh - Ông Ngô Khắc Lễ

2.Quản lý rủi ro trong thương mại quốc tế và thu hồi nợ nước ngoài - Ông Keith Stillings