Bài trình bày Hội thảo: Chứng nhận chung cho Tôm Đông Nam Á cho thị trường toàn cầu

1_Shrimp Standards Meeting 1 Overview_VN

2_Benchmarking of Existing Standards_VN

3_Steps to an ASEAN shrimp standard_VN