Khóa đào tạo: “Kỹ năng giao việc, ủy quyền và tổ chức công việc hiệu quả cho DN TS"

Khóa đào tạo: “Kỹ năng giao việc, ủy quyền và tổ chức công việc hiệu quả cho DN TS"

 Thư mời tham dự

Phiếu tham dự