KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY "KỸ NĂNG GIAO VIỆC, ỦY QUYỀN & ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC"

KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY "KỸ NĂNG GIAO VIỆC, ỦY QUYỀN & ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC"