HỘI THẢO TRỰC TUYẾN PHỔ BIẾN “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA LAO ĐỘNG TRẺ EM TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THUỶ SẢN”

Đăng ký tham dự miễn phí tại: https://forms.gle/aSQcqt4p3b9uvYuY6