Ảnh Khóa đào tạo K4.20 Các biện pháp kiểm soát nhiễm chéo và vệ sinh bề mặt tiếp xúc trong DN CBTS.