Ảnh I.7.19.Kiểm soát hiệu quả vi sinh trong nhà máy thủy sản - Tổ chức tại CADOVIMEX 2