Ảnh I.6.19.Kiểm soát nhiễm chéo - nhiễm bẩn trong XNCBTS - Tại CADOVIMEX 2