KHÓA TẬP HUẤN: THỰC HIỆN TUÂN THỦ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 TẠI TP. CẦN THƠ 15.01.2021