Ảnh K24.17:“Quy định và kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản mẫu trong DN thủy sản”