Ảnh Hội thảo: “Nhu cầu thị trường – quan điểm của khách hàng và các nhà bán lẻ Châu Âu”