Ảnh Hội thảo: “Đổi mới sản phẩm cá tra bền vững: Tiềm năng và công nghệ”