Ảnh Khóa tập huấn K.2.12 “Tiêu chuẩn BAP và GLOBAL GAP cho trại nuôi thủy sản - Áp dụng và tích hợp” tại TP. Hồ Chí Minh