Ảnh Khóa tập huấn K.1.12: “ Sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các phương tiện đo lường trong DNCBTS” tại TP HCM