Ảnh Khóa đào tạo K.5.12 “Đào tạo Cán bộ Quản lý Năng lượng theo chương trình QLNL ASEAN”