KHÓA TẬP HUẤN K.02.21: THỰC HIỆN TUÂN THỦ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 TẠI TP. HCM NGÀY 16.01.2021