Ảnh Khóa tập huấn K.21.11 "Nghiệp vụ Kinh doanh Thủy sản Quốc tế" tại Cần Thơ