Ảnh Khóa tập huấn K.13.11_An toàn lao động – Sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động trong DN CBTS tại TP Cần Thơ