Các tiêu chuẩn Việt Nam về lấy mẫu (theo tiêu chuẩn ISO 2859)

 Các tiêu chuẩn Việt Nam về lấy mẫu (theo tiêu chuẩn ISO 2859)

- TCVN 7790-1:2007

- TCVN 7790-2:2007

- TCVN 7790-3:2007