Bài giảng khóa tập huấn “Thực thi các quy định về phòng ngừa lao động trẻ em và chống khai thác IUU trong chuỗi cung ứng hải sản"

 Phần 1: Thực thi các quy định về lao động trẻ em (LĐTE)

Phần 2: Chống khai thác IUU trong chuỗi cung ứng hải sản 

1. [Video] Quy định chủ tàu và ngư dân cần nhớ khi ra khơi và cập cảng: http://vasep.com.vn/.../Video-Cac-quy-dinh-chu-tau-va-ngu...
2. [Video] Các quy định, nội dung chủ tàu & ngư dân cần lưu ý về LĐ chưa thành niên trong khai thác hải sản: http://vasep.com.vn/.../Video-Cac-quy-dinh-noi-dung-chu...
3. [Video] Quy định đối với ngư dân, chủ tàu cá theo nội dung Luật Thủy sản 2017, Nghị định 26/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp lý hướng dẫn Luật Thủy sản.