Xây dựng chuỗi giá trị cá tra bền vững tại Việt Nam

VNCPC - Launching Supa project brief - Dự án do Chương trình EU SWITCH-Asia tài trợ