Hội thảo “Sự phân bố và bảo tồn các loài đang bị đe dọa ở ĐBSCL đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn NTTS bền vững”

 1. Yêu cầu của chứng nhận ASC về bảo vệ các loài bị đe dọa

2. Các loài đang bị đe dọa các tỉnh ĐBSCL sự phân bố

3. Biến động các loài đang bị đe dọa so với nghiên cứu thực hiện năm 2012

4. Các giải pháp bảo vệ các loài đang bị đe dọa từ việc nuôi trồng thủy sản