ĐBSCL và Tầm quan trọng kinh tế

Lễ khởi động dự án Xây dựng chuỗi cung ứng cá Tra bền vững tại Việt Nam - Ngô Tiến Chương Điều phối chương trình thủy sản WWF Việt Nam