Chia sẻ những phát hiện quan trọng về thị trường cá Tra Châu Âu

Xây dựng chuỗi cung ứng cá Tra bền vững tại Việt Nam. WWF Áo: Ms. Sabine Gisch-Boie, Ms. Linda Zednicek