Bài giảng Khóa K.4-5.14: "Kỹ năng tham gia Hội chợ quốc tế hiệu quả cho DN Thủy sản"

Tài liệu Tiếng Việt (Vietnam)

Tài liệu Tiếng Anh (English)