Bài giảng khóa K.27-28.13 "Thị trường thủy sản EU - Xu hướng, qui định và các yêu cầu của khách hàng - EU Market Access Requirements - Trend, Legislative and Buyer Requirements for Seafood"

 -    Tài liệu tiếng Việt (Vietnam)

-     Tài liệu tiếng Anh (English)