Bài giảng Khóa K.15-16.13: "Phát triển sản phẩm và sản phẩm GTGT cho DN Thủy sản"

- Bài giảng tiếng Việt

- Bài giảng tiếng Anh