Phương pháp lấy mẫu trong thanh tra, kiểm tra và giám tra chất lượng, ATTP thuỷ sản