KHÓA TẬP HUẤN: NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Khai giảng: 03/4/2023 Giờ học: 8h30 - 17h00 Thời lượng: 2 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: MIỄN PHÍ THAM DỰ

Phụ lục: Chi tiết chương trình

Mẫu phiếu đăng ký tham dự