I.7.19.Kiểm soát hiệu quả vi sinh trong nhà máy thủy sản - Tổ chức tại CADOVIMEX 2

I.7.19.Kiểm soát hiệu quả vi sinh trong nhà máy thủy sản - Tổ chức tại CADOVIMEX 2

Khai giảng: 06/10/2019 Giờ học: Thời lượng:
Địa điểm: Đồng Tháp Học phí: