Thẩm tra nội bộ Hệ thống HACCP trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Thẩm tra nội bộ Hệ thống HACCP trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Thư mời tham dự

Phiếu đăng ký tham dự

CV Chuyên gia: Nguyễn Hoài Nam