02 KHÓA ĐÀO TẠO: K5.20 "Đảm bảo An toàn lao động trong nhà máy CBTS và thực phẩm" & K6.20 "Các yêu cầu đặc thù của các tiêu chuẩn được GSFI thừa nhận. (BRC, IFS, FSSC 22000)"

02 KHÓA ĐÀO TẠO: K5.20 "Đảm bảo An toàn lao động trong nhà máy CBTS và thực phẩm" & K6.20 "Các yêu cầu đặc thù của các tiêu chuẩn được GSFI thừa nhận. (BRC, IFS, FSSC 22000)"

 THƯ MỜI THAM DỰ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV)

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP KHÔNG THUỘC DNNVV