Khóa đào tạo K.1.18: "Kỹ năng Lập kế hoạch sản xuất & Triển khai thực hiện"

Khóa đào tạo K.1.18: "Kỹ năng Lập kế hoạch sản xuất & Triển khai thực hiện"

THƯ MỜI THAM DỰ

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN CHUYÊN GIA