Dự án SUPA hỗ trợ doanh nghiệp cá tra Triển khai gói hoạt động RECP và SPI

Dự án SUPA hỗ trợ doanh nghiệp cá tra Triển khai gói hoạt động RECP và SPI

Thư mời tham gia chương trình

Phụ 1: Tiêu chí chứng nhận

Phụ lục 2: Mẫu phiếu đăng ký