Đối thoại bàn tròn "Làm thế nào để nâng cao lợi thế cạnh tranh của ngành tôm Việt Nam"

Đối thoại bàn tròn "Làm thế nào để nâng cao lợi thế cạnh tranh của ngành tôm Việt Nam"

 GIẤY MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN

Ảnh sự kiện